اطلاعیه مهم آموزش جهت دانشجویان ترمی

 

 

 

قابل توجه تمامی دانشجویان ترمی که در نیمسال گذشته معدل کل آنها کمتر از 12 می باشد این دسته از دانشپژویان تنها می توانند حداکثر 14 واحد برای این نیمسال اخذ نمایند.

لذا این دسته از دانشجویان حداکثر می توانند تا تاریخ 93/01/31 نسبت به حذف دروس تا سقف 14 واحد با هماهنگی سر کار خانم قاسمی اقدام نمایند.

بدیهیست در صورت عدم مراجعه، آموزش سریعااقدام به حذف دروس خواهد نمود.
لازم به ذکر است حذف دروس فوق باعث بستانکار شدن(طلبکار شدن)برای نیمسال بعدی خواهد شد.