اسامی شرکت کنندگان مرحله دوم آزمون تعیین سطح انبارداری هتل عمره 94-93

اسامی و شماره صندلی شرکت کنند گان نهایی در آزمون تعیین سطح مرحله دوم انبارداری 94-93: