برگزاری آزمون مرحله( 2 ) دوم تعیین سطح انبارداری هتل عمره 94-93

آزمون مرحله دوم تعیین سطح انبارداری با شرکت 112 نفر از واجدین شرایط در روز جمعه مورخ 93/08/23 در محل مجتمع آموزشی توحید برگزار گردید.