مراسم جشن اعیاد بزرگ قربان ، غدیر و سال تحصیلی جدید